دستگاههای کنترل دستی : (گاز- ترمز- کلاچ) قابلیت رانندگی افرادمعلول وجانبازان گرامی .باصدورمجوز قانونی جهت تصادفات برای اداره بیمه و راهنمایی ورانندگی.