مطالب توسط admin

ویلچر برقی

ویلچر برقی در انواع کختلف طراحی شده است.برای افراد قطع نخاعی و افردی که از ناحیه دست مشکل دارند اعم از تاشو و مبله